Que és la teràpia cognitivo conductual, com funciona i quins beneficis té? Tot el que cal saber.

Abans de centrar-nos en la teràpia cognitivo conductual (TCC), cal destacar que, tal i
com és conegut per molts, dins de la psicologia existeixen diferents orientacions o perspectives. Així doncs, al llarg de la història, s’han anat desenvolupant diversos mètodes psicològics basats en diferents principis bàsics, amb l’objectiu de poder explicar la conducta humana.

Gràcies al mètode científic, s’obtenen resultats quantitatius, de forma tal, que es permet establir relació entre la ment i el cos. En conseqüència, neixen perspectives com la  cognitivo conductual, basades en un gran nombre d’estudis científics, demostrant, així, la seva efectivitat davant d’una gran varietat de trastorns.


Que és la teràpia cognitivo conductual?

La teràpia cognitivo conductual és una orientació psicològica, que està basada en la
relació entre el pensament i la conducta. De manera anàloga, aquest model accepta
la idea de que les conductes són apreses gràcies a la formació de relacions de significats personals, esquemes cognitius o regles. De la mateixa manera, els aspectes cognitius, afectius i conductuals, estan interrelacionats. Conseqüentment, un canvi en un d’ells, farà variar als dos restants.

Així doncs, la psicoteràpia cognitivo conductual busca identificar quins són els pensaments o idees poc adaptatives (distorsions cognitives), per a poder substituir-los o modificar-los per altres que permetin al pacient desenvolupar-se en la seva quotidianitat d’una forma més saludable.

Quin és l’objectiu de la TCC?

L’objectiu principal d’un terapeuta cognitivo conductual, és el d’identificar els pensament erronis del pacient que, a la vegada, li generen malestar emocional, per a reformular-los per altres, oferint, d’aquesta manera, un punt de vista més adaptatiu per a ell.

Diana

Com s’aplica la teràpia cognitivo conductual?

La TCC es porta a terme a través de diferents tècniques basades en la literatura científica. Algunes d’aquestes tècniques són la reestructuració cognitiva, les tècniques de relaxació i les tècniques d’afrontament i d’exposició, d’entre d’altres.

 • Reestructuració cognitiva: és una tècnica cognitiva que té com a objectiu modificar la interpretació subjectiva i poc adaptativa del pacient, a través de la modulació i la pràctica d’hàbits cognitius nous.
 • Estratègies d’afrontament: aquesta estratègia busca dotar al pacient de recursos per a fer front a situacions problemàtiques o generadores d’estrès.
 • Tècniques d’exposició: en aquest cas, es busca disminuir l’ansietat patida pel pacient davant d’un estímul d’estrès. Un exemple, podria ser el tractament amb una persona que té un pànic irracional als gossos.  
 • Tècniques de relaxació: com el seu nom indica, aquestes tècniques tenen com a principal objectiu disminuir la ansietat.

Per una altra banda, es poden identificar diferents fases en el tractament cognitivo conductual. En primer lloc, s’identifiquen quins són els escenaris problemàtics del pacient. Tanmateix, es podria tractar de situacions tals cm una separació, problemes de conducta o dificultat per a relacionar-se, d’entre una gran varietat. Seguidament, s’analitza el diàleg intern. Per això, es presta especial atenció a com s’interpreten les situacions, a les altres persona i a si mateix. D’igual manera que existiran pensaments saludables en el diàleg del pacient, és possible que existeixin idees subjectives amb poc fonament. En aquest punt, és a on s’identifiquen les distorsions cognitives i s’analitzen, amb l’objectiu de reinterpretar-les des de un altre punt de vista més objectiu. Finalment, el psicòleg ajuda al pacient a reformular les situacions en base a fets concrets.

 

Quina duració tenen les teràpies cognitivo conductuals?

La teràpia basada en la psicologia cognitivo conductual no té una duració exacta, ja que
existeixen diverses variables que poden afectar al desenvolupament terapèutic. Entre aquestes variables trobem la gravetat de la situació i el trastorn, i les capacitats de cada pacient.

Tot i així, es pot considerar una teràpia de curt termini, ja que es centra en obtenir uns
resultats ben definits. Així doncs, la metodologia té 4 fases clarament diferenciades. Cal destacar, que existeixen programes terapèutics per cadascun dels trastorns que poden expressar una duració a mode de guia (entre 10 i 30 sessions, segons els objectius de cada pacient). Tanmateix, no es deurien agafar al peu de a lletra, donat que com s’ha explicat, depèn molt de les variables de cada cas. Algunes de les variables que entren en joc per a determinar la duració del tractament son:

 • El tipus de trastorn i la seva gravetat.
 • Els factors de risc i protectors que envolten el context del pacient.
 • El temps que el pacient ha conviscut amb el problema.
 • La facultat del pacient per a adaptar-se als nous hàbits i pautes .

Quins problemes tracta la teràpia cognitivo conductual?

Existeixen un gran número d’estudis que donen resposta a l’efectivitat de la  tècnica cognitivo conductual, vers a una gran varietat de trastorns. Tanmateix, la tècnica cognitivo conductual ajuda a donar resposta a un gran número de trastorns, obtenint un bon pronòstic per a cadascun d’ells. Entre aquests trastorns es troben:

 • Trastorn d’ansietat generalitzada (TAG).
 • Depressió major o distimia (DM).
 • Trastorn per estrès post traumàtic (TEPT).
 • Fòbia social (FS) o específica (FE).
 • Trastorn dismòrfic corporal (FDC).
 • Problemes de parella.
 • Trastorn de la conducta alimentària (TCA).
 • Dol.
 • Trastorn obsessiu compulsiu (TOC).
 • Entre d’altres…

Beneficis de la teràpia cognitivo conductual

Entre altres beneficis d’aquesta perspectiva, podem trobar el que hauria d’ésser el més important per a qualsevol tipus de teràpia, que és el d’assolir una adaptació a l’entorn d’una forma més saludable. Així doncs, el pacient obté la capacitat d’anàlisi per a valorar correctament els seus pensaments i creences. Per una altra banda, també obté la facultat de reestructurar idees desadaptatives, en el cas de que inicialment no hagi estat així.